Маргарита Иванова-Дункова

Директор: Маргарита Иванова-Дункова

 

Дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност":

 1. разработва процедури и правила за осъществяване на административнонаказателна дейност и на дейността по прилагането на принудителни административни мерки във връзка с осъществявания от дирекциите от специализираната администрация контрол;
 2. изготвя методически указания по изпълнението на определените в годишния план мерки за контрол в областта на трудовите и служебните правоотношения и контрола по Закона за интеграция на хората с увреждания;
 3. осъществява методическо ръководство на дирекциите 'Инспекция по труда' при упражняване на административнонаказателна дейност и на дейността по прилагането на принудителни административни мерки по трудовите и служебните правоотношения, Закона за насърчаване на заетостта, здравословните и безопасни условия на труд и по други закони, контролът на които е възложен на Агенцията;
 4. по разпореждане на изпълнителния директор извършва проверки и упражнява наблюдение и контрол по целесъобразност, законосъобразност и спазване на вътрешните указания, процедури и правила от страна на дирекциите при осъществяваната от тях контролна дейност;
 5. по разпореждане на изпълнителния директор извършва проверки на искания и на сигнали срещу злоупотреби с власт, корупция, лошо управление, както и на други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на служители на Агенцията във връзка с упражняваната от тях контролна дейност;
 6. по разпореждане на изпълнителния директор извършва проверки и изготвя становища по искания, питания, сигнали и предложения на юридически лица или социални партньори, постъпили по реда на чл. 25 и 26;
 7. анализира и обобщава постъпилата от дирекциите информация за проблемите по прилагане на нормативните актове в областта на инспектирането на труда и на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, здравословните и безопасни условия на труд и на Закона за интеграция на хората с увреждания, и прави предложения за решаването им, като при възлагане изготвя проекти на нормативни и други правни актове; участва със свои представители в междуведомствени работни групи за подготовка на проекти на нормативни актове;
 8. изготвя проекти на решения по чл. 81 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с обжалване по административен ред на приложените от контролните органи принудителни административни мерки;
 9. изготвя проекти на решения по чл. 415г, ал. 5 от Кодекса на труда за одобряване или отказ за одобряване на споразумения в административнонаказателното производство и проекти на решения по чл. 415д, ал. 6, т. 2 от Кодекса на труда за разсрочване на задължения, съответно за отказ за разсрочване на задължения;
 10. вписва колективните трудови договори от национално и отраслово значение;
 11. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и относно нейния характер;
 12. при възлагане от изпълнителния директор изготвя отговори по постъпили искания и питания, които засягат принципни въпроси от дейността на Агенцията;
 13. дава становища, сведения и консултации по правилното и законосъобразно прилагане на нормативните актове, контролът по които се извършва от Агенцията;
 14. предоставя информация за дейността си на Главна дирекция 'Инспектиране на труда' за изготвянето на годишен и дългосрочен план и на годишния доклад за дейността на Агенцията;
 15. организира правната защита при оспорване по съдебен ред на приложените принудителни административни мерки и наложените административни наказания от изпълнителния директор при възлагане и от директорите на дирекциите 'Инспекция по труда';
 16. предприема необходимите правни действия за своевременно събиране на вземанията от наложени глоби и имуществени санкции, както и други вземания на Агенцията;
 17. осъществява процесуалното представителство от името на Агенцията и на изпълнителния директор; контролира за законосъобразност изготвените в Агенцията договори и други документи, свързани с дейността на Агенцията;
 18. събира, обобщава и предоставя информация за прилагането в Република България на Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт.