Директор: Кремена  Янгьозова

Дирекция „Управление на човешките ресурси“:

  1. подпомага изпълнителния директор при осъществяване на политиката и стратегията по управление на човешките ресурси;
  2. изготвя концепция за развитието на човешките ресурси и кадровото осигуряване на Агенцията;
  3. изготвя длъжностното и поименното разписание на длъжностите на администрацията;
  4. организира дейността по набиране и подбор на персонала и провеждането на конкурсни процедури за държавни служители;
  5. изготвя актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите в Агенцията;
  6. осъществява методическа, организационна и техническа помощ в процеса на оценяване изпълнението на служителите и в процеса на разработване и актуализиране на длъжностните характеристики;
  7. образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите на Агенцията;
  8. консултира ръководителите на административните звена и служителите по въпросите, свързани с управлението на човешките ресурси;
  9. планира и организира обучението на служителите на Агенцията по труда с цел повишаване на квалификацията и кариерното развитие.