Директор: Ирина Ланзова

Дирекция „Финасово-стопански дейности“:

 1. съставя проект на бюджет и тригодишна бюджетна прогноза на Агенцията по Единната бюджетна класификация и по програми;
 2. изготвя месечно разпределение на бюджета по икономически елементи на Единната бюджетна класификация;
 3. разработва методология на счетоводната и финансовата политика на Агенцията по Закона за счетоводството и нормативните актове по бюджетната политика като второстепенен разпоредител с бюджет;
 4. организира и осъществява единна счетоводна отчетност по пълна бюджетна класификация и по счетоводни сметки в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия и приложимите счетоводни стандарти, като изготвя месечни и годишни оборотни ведомости, годишния финансов отчет и годишния баланс на Агенцията;
 5. изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки на Агенцията;
 6. извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация по счетоводните сметки от Сметкоплана за бюджетните предприятия по системата на Единната сметка;
 7. изготвя месечните ведомости за работни заплати и извършва плащанията в Агенцията;
 8. изготвя отчет за заетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и документи за пенсиониране, свързани с осигурителния доход;
 9. осигурява съхраняването на счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкции;
 10. организира и извършва в законоустановените срокове годишна инвентаризация;
 11. анализира и администрира разходите, извършвани от Агенцията;
 12. следи за ефективното и законосъобразното разходване на бюджетните, извънбюджетните и целевите средства съгласно отпуснатите лимити при спазване на финансовата дисциплина;
 13. контролира плащанията по сключените договори;
 14. изработва, съгласува и предлага за одобряване поименни списъци за придобиване на дълготрайни материални активи.