Николай Тюркеджиев

Директор: Николай Тюркеджиев

тел.: 02 8 101 757

e-mail: Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.government.bg
 

Дирекция „Обществени поръчки и управление на собствеността“:

 1. планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвя график за тяхното провеждане през съответната година;
 2. разработва документациите за участие, подготвя и провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство, като носи отговорност за законосъобразното им откриване и провеждане;
 3. изготвя договорите за възлагане на обществени поръчки и организира сключването им, осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението им съвместно с отговорното административно звено, от което получава необходимата информация;
 4. води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки с изключение на процедурите за възлагане на обществени поръчки, свързани с разходване на средства, съфинансирани от фондове на Европейския съюз, по които тази функция е възложена на лице по съответния проект;
 5. подготвя и изпраща в нормативно установените срокове документите и информацията до Агенцията по обществени поръчки, съответно Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки, „Официален вестник“ и до Европейската комисия;
 6. отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки;
 7. съхранява документацията по провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки с изключение на документацията по процедурите за възлагане на обществени поръчки, свързани с разходване на средства, съфинансирани от фондове на Европейския съюз, по които тази функция е възложена на лице по съответния проект;
 8. изготвя становища и съдейства за изграждане на правна защита при подадени жалби във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки;
 9. организира, отговаря и осъществява контрол за правилното, законосъобразното и ефективното ползване и управление, поддръжката и ремонта на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени на Агенцията, включително застраховането им съобразно действащото законодателство;
 10. организира и осъществява цялостното техническо обслужване на Агенцията с транспорт, както и регистрация на моторни превозни средства, застраховане, поддръжка, ремонт и годишни прегледи; отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности; организира и осигурява почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в административната сграда на Агенцията и в прилежащите й терени;
 11. предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите имоти и движимите вещи на Агенцията с оглед постигане на максимална ефективност;
 12. поддържа цялостната документация на собствеността на Агенцията;
 13. координира дейността и подпомага изпълнителния директор при осъществяването на правомощията му по изпълнението на бюджета за капиталови разходи, като подготвя и предлага проекти на поименни списъци на обектите за ремонт за съответната година, които ще се финансират от Агенцията; организира и отговаря за дейностите по провеждане на инвестиционната политика на Агенцията;
 14. осъществява мониторинг и контрол върху управлението на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени на Агенцията;
 15. координира и осигурява поддържането на сигнално-охранителните и пожароизвестителните системи и на системата за контрол на достъпа;
 16. организира и осъществява материално-техническото осигуряване на Агенцията.