Работа на чужденци в България

Нормативната уредба на условията и реда за достъп до пазара на труда на чужденци – граждани на трети държави на територията на Република България се съдържа в Глава втора на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, на чужденец – гражданин на трета държава се разрешава достъп до пазара на труда, когато:

1.    има трудов договор с местен работодател;

2.    е командирован или изпратен в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България;

3.    е преместен по вътрешнокорпоративен трансфер;

4.    извършва дейност на свободна практика.

Решението за достъп до пазара на труда се издава от Агенцията по заетостта, а Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” е контролният орган, осъществяващ специализираната контролна дейност относно спазването на законодателството в областта на заетостта на територията на Република България.

Разрешителният режим, предвиден в Глава втора на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, не се прилага за лица, които са граждани на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които са упражнили правото си на свободно движение.

Останалите случаи, в които не се изисква разрешение за работа, са посочени в чл. 9, чл. 36 и чл. 38 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, но в някои от случаите се изисква провеждане на регистрация на заетостта.

При наемане на работа на чужденец - гражданин на трета държава, работодателят е длъжен да уведоми Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в седемдневен срок от датата на действителното започване на работата. Формуляр за уведомяването може да бъде намерен в рубрика "Административно обслужване", подрубрика "Формуляри".

Наемането на работа на незаконно пребиваващи на територията на Република България граждани на трети държави е изрично забранено, съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. 

Актуален списък на работодателите, на които е наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години, съгласно чл. 74 oт ЗТМТМ