I. Сигнал за нарушения, незаконни или неправомерни действия или бездействия, извършвани от служител/и на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, може да бъде подаден по някой от следните начини:

 • На адреса на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3;
 • На адресите на 28-те Дирекции „Инспекции по труда“ в областните градове на България, адресите са публикувани на страницата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;
 • На място на адреса на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и на място на адресите на 28-те Дирекции „Инспекция по труда“ в областните градове;
 • Чрез Интернет формата за подаване на сигнали;
 • На телефон 0 700 17 670;
 • На e-mail: info@gli.government.bg; delovodstvo@gli.government.bg; secr-idirector@gli.government.bg; secr-glsecretar@gli.government.bg;
 • Чрез кутии за сигнали, мнения и предложения на граждани, поставени на входа в сградата на ИА ГИТ – гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3, и дирекциите „Инспекция по труда“ в областните градове;

II. Необходима информация при подаване на сигнал за нарушения, незаконни или неправомерни действия или бездействия:

 • Три имена на подателя.
 • Подпис на подателя за сигналите, постъпили на хартиен носител.
 • Адрес за кореспонденция, електронна поща.
 • Телефон за контакт.
 • Данни за институциите, които вече са информирани.
 • Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация, която да потвърждава изнесените от подателя данни, в това число дата на извършване на нарушението, в какво се изразява същото, името и длъжността на служителя, извършил нарушението, и др. При необходимост следва да се представят допълнителни данни и информация по законоустановения ред.

ВАЖНО!

Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс „не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

За анонимни сигнали се считат:

 • получени по пощата, без посочено пълно име и адрес на гражданина или организацията, от която изхожда, адрес за кореспонденция и без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала;
 • сигнали, получени чрез Интернет формата за подаване на сигнали, без посочено пълно име и адрес на гражданина или организацията, от която изхожда, адрес за кореспонденция, електронен адрес или телефон;
 • сигнали по телефона, без посочено пълно име и адрес на гражданина или организацията, от която изхожда, и адрес за кореспонденция.

За анонимни се считат и сигнали, за които от страна на Агенцията е направен опит за свързване с подателите с оглед на получаване на допълнителна информация по сигналите, при който е установено, че лица с посочените в сигнала имена не фигурират и/или не отговарят на посочените в сигнала адрес, електронен адрес и телефон за връзка.

За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които касаят факти и събития, случили се преди повече от две години, считано от датата на подаването на сигнала.

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателят.

III. Необходима информация при подаване на сигнал за несъвместимост, корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси

Сигналът следва да съдържа реквизитите на чл. 6, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, както следва:

 • Органа, до който се подава.
 • Трите имена, ЕГН, съответно личен номер на чужденец, адрес, както и телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такива.
 • Имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея.
 • Конкретни данни за твърдяното нарушение, в т.ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено.
 • Позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
 • Дата на подаване на сигнала.
 • Подпис на подателя.

Ако сигналът не съдържа някои от посочените по-горе реквизити, подателят се уведомява да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за това с указание, че при неотстраняването им в срок, сигналът ще бъде оставен без разглеждане.