Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на ИА“Главна инспекция по труда“

Номер в профила на купувача
92
Вид
мини процедура по рамково споразумение
Статус
затворена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда““ въз основа на сключено Рамково споразумение между ЦОП и Кооперация „Панда“, „Роел-98“ ООД и „Мултико 92“ ООД № СПОР-6/02.06.2020 г. - Обособена позиция 2: „Доставка на бланки и пощенски пликове за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ за срок: от датата на сключване на договор до 02.06.2022 г.

Настоящата процедура включва доставка на различни видове бланки и пощенски пликове за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и териториалните и структури.