Процедури

Дата на създаване на електронната преписка Последна промяна Вид / статус Наименование / Номер в РОП Краен срок за подаване на документи Краен срок за задаване на въпроси
37 28.10.2020 г. събиране на оферти с обява | възложена „Почистване на помещенията на Централната администрация на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда““
Адрес в РОП: 9058880
33 28.10.2020 г. събиране на оферти с обява | приключена „Избор на външен експерт като член на екипа за организация и управление на проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ с професионална компетентност ndash; Информационни технологии“
Адрес в РОП: 9055901