Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки и „Контракс“ АД, Кооперация „Панда“, „Перун-ККБ“ ЕООД и „Престиж Бизнес 93“ ООД с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“ и Допълнително споразумение № 1 от 15.02.2021 г. към него.

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП. Мини-процедура № 2464 в СЕВОП.

Процедура по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП чрез извършване на вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на преносими компютри за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"" въз основа на сключено Рамково споразумение между ЦОП и „КЮ ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД„АЙ БИ ЕС – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД № СПОР-24/20.11.2019 г.

Предмет на поръчката е доставка на 1 (един) брой фабрично нов автомобил за обезпечаване нуждите на Централна администрация на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-10/23.04.2019 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки и „МУЛТИКО-92“ ООД, „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД, и „РОЕЛ-98“ ООД, с предмет: „Доставка на копирна хартия (нерециклирана) за органи на изпълнителната власт и техни администрации“

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП. Мини-процедура № 1525 в СЕВОП.

Предмет на поръчката са доставки на бланки и пощенски пликове за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-5/09.03.2018 г. - Обособена позиция № 2 „Доставка на бланки и пощенски пликове за органи на изпълнителната власт и техни администрации“ от централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации“.

Предмет: „Доставка на копирна хартия за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда““ въз основа на сключено Рамково споразумение между ЦОП и „Ронос“ ООД, „Роел-98“ ООД и „Мултико 92“ ООД № СПОР-9/08.06.2020 г. с предмет „Доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ със срок на изпълнение: от датата на сключване на договор до 08.06.2021 г. или до изчерпване на предвидените количества, което от събитията настъпи първо.

Закупуване и доставка на оборудване, необходимо за изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-3.009 „Контрол на командированите лица“. В изпълнение на настоящата процедура следва да бъдат закупени и доставени следните количества и видове оборудване (хардуер): - Мобилна компютърна конфигурация – 60 (шестдесет) броя. - Сървър 1 (един) брой.

Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-5/18.04.2019 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки и Кооперация „Панда“, „РОНОС“ ООД, и „РОЕЛ-98“ ООД от централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ по обособена позиция № 2 – „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Brother (Брадър) и Canon (Канон)“.

Предмета на поръчката включва доставка по периодични заявки на консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП от АОП