Проект BG051PO001 - 2.3.01 „Превенция за безопасност и здраве при работа“

Описание

Разработените по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“ практически материали – резултати от националното проучване за условията на труд, профили по БЗР, добри практики, практически инструменти и др., са достъпни през сайта на проекта http://projects.gli.government.bg/


 

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъ

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за правото, приложимо към трудовите отношения, социалното осигуряване и здравословните и безопасни условия на труд, във връзка с изграждането на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете държави на река Дунав при Видин - Калафат