Инспекцията по труда в Габрово участва в информационно събитие за трудовите права на хората с увреждания

Инспектори по труда от Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово изнесоха лекция за трудовите права на хората с увреждания в град Дряново. Организатор на събитието бе Националната потребителна кооперация на слепите в България.

Обсъдени бяха законодателните изисквания, свързани с работното време, правото на отпуск и закрилата при уволнение на хората с увреждания. Сред въпросите имаше и такива, свързани с изискванията на законодателството за организацията на работните места за трудоустроените работници и служители.

Инспекцията по труда използва повода да напомни, че работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на удължен основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни. За трудоустроени работници или служители е забранено полагането на нощен и извънреден труд, освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи. За тях е предвидена и специална закрила при уволнение.

Ако работещите считат, че трудовите им права са нарушени, те трябва да подават сигнали своевременно, докато още са на работните си места, и да съдействат на контролните органи, което е гаранция за по-ефективно прилагане на закона. Сигнали могат да се подават на място във всяка регионална дирекция, по пощата, с куриер, през специалната форма за подаване на сигнали на сайта на Агенцията, чрез  Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление https://edelivery.egov.bg/. Повече информация е публикувана в секцията „Административно обслужване“, рубрика „Център за административно обслужване“.