“ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ”, по Проект BG051PO001-6.1.

“ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ”, по Проект BG051PO001-6.1.06 “Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, финансиран от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”