Публична покана № 9023314 „Почистване на помещенията, предоставени за стопанисва

Публична покана № 9023314 „Почистване на помещенията, предоставени за стопанисване и управление от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.