Пазарни консултации

Във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 30 броя нови леки автомобили за осъществяване на контрол за прилагането на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда“ по проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ е изпратена покана за сключване на договор с външен експерт за изготвяне на Доклад по чл. 21, ал. 2 от ЗОП, техническа спецификация и методика за оценка на офертите:

Име: Борислав
Презиме: Василев
Фамилия: Трайков
Уникален номер на експерта в АОП: ВЕ-953
Адрес за електронна поща: btraykov@tu-sofia.bg
Адрес за кореспонденция: 1164 София, ул Вишнева № 12 ап 27
Телефон: 0882270577

- pdf.gifПокана до Борислав Трайков с Изх.№19068479 от 22.07.2019 г.pdf (54.63 KB)

25.07.2019 -pdf.gifДоговор № 284 от 25.07.2019 г. с Борислав Трайков.pdf (371.71 KB)

27.08.2019 - pdf.gifДокументи по изпълнение на Договор №284/25.07.2019 г. с вх.№19094297/26.08.2019.pdf (1.39 MB)