Информация за Е-ПОРТАЛ

Уважаеми граждани,

Агенцията разполага с електронен портал, чрез който имате възможност да подавате заявления и документи, както и да правите справка в публичните ни регистри, във връзка с услугите, които предоставяме.

До портала може да достигнете, като посетите адрес https://public.gli.government.bg/git_public или натиснете банер „Е-ПОРТАЛ“ в началната страница на сайта.

Преди да започнете работа с Е-ПОРТАЛА е необходимо да направите настройките посочени във файл Изисквания за работа с Е-ПОРТАЛ.pdf

Ако притежавате електронен подпис на B-TRUST и имате инсталирано приложението BISS, го изключете!!!

Секция „Електронно административни услуги (ЕАУ)“

В тази секция може да подадете искания и заявления чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или изтеглянето им в xml формат за услугите:

на услугата в административния регистър

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Забележка

598 Издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл. 333, ал. 1 и ал. 5 от КТ - Техническа помощ за съставяне и подаване на заявление Техническа помощ при подаване на ЕАУ.pdf
599 Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя (чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда)
2377 Издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица (чл. 302-303 от Кодекса на труда)

За целта трябва да разполагате с:

 • квалифициран електронен подпис (КЕП)
 • инсталиран и настроен софтуер Java, който можете да свалите от java.com, a на адрес https://youtu.be/mMh_gbV9kPM е качено видео за конфигуриране на Java.

При подаване на електронното заявление на екрана пред Вас ще се изпишат входящ номер и код за достъп. Същите ще получите и на посочената от Вас електронна поща. Чрез кода за достъп имате възможност да следите състоянието на Вашата преписка в секцията „Справки/Състояние на преписката“ в Е-ПОРТАЛА.

Секция „Електронно подаване на информация“ (по инспектирането)

Подаването на информацията в тази секция изисква потребителско име и парола. Те се предоставят след предварителна регистрация в ИА ГИТ чрез подаване на "Заявление за предоставяне на достъп до секция „Електронно подаване на информация“ в Е-ПОРТАЛ".

Заявлението може да изтеглите от секция Административно обслужване/Формуляри и да бъде подадено:

 • на място в деловодствата на дирекции „Инспекция по труда“ или в деловодството на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
 • на електронна поща, подписано с квалифициран електронен подпис на заявителя
 • чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление (https://edelivery.egov.bg/)
 • по поща или по куриер

След предоставяне на достъп ще можете да:

 • Отчитате данни за положения извънреден труд
 • Уведомявате за откриване на строителна площадка и въвеждате данни от информационната табела
 • Преглеждате регистъра на издадените разпореждания за прекратяване на трудовия договор или за отказ за прекратяването
 • Преглеждате подадените от Вас декларации по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
 • Подавате информация за случаите, в които работниците или служителите са дали съгласие да работят повече от 48 часа седмично
 • Подавате информация за броя работници и служители, полагащи нощен труд, нощни часове, както и за предприетите мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
 • Подавате уведомления за действително започване на работа на граждани от трета държава (чл. 10, ал. 1 от ЗТМТМ)

pdf.gifТехническа помощ за предоставяне на достъп до секция „Електронно подаване на информация“.pdf

При успешно подаване на данните на екрана ще се визуализира съобщение „Записът премина успешно“. В случая не се получава входящ номер, а данните се вписват директно в регистрите ни към Булстат на потребителя.

Секция „Публични регистри“

В тази секция може да получите информация относно:

 • Проверка за валидност на свидетелство за правоспособност за работа с взривни материали - С въвеждане на ЕГН можете да проверите дали съответното лице има валидно свидетелство за правоспособност за работа с взривни материали.
 • Публичен регистър на декларациите по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Публичният регистър на декларациите по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд се поддържа от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ на основание чл. 7, ал. 2 от Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Специален регистър на колективните трудови договори - Специалният регистър на колективните трудови договори се поддържа от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ на основание чл. 53, ал. 3 от Кодекса на труда.

Секция "Създаване и подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ"

Декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост. От задължението за подаване на декларация са освободени само лицата, които за своя сметка работят сами. Декларацията е годишна и се подава от 01.01 до 30.04 на годината следваща годината на отчитане.

Задължени да подават декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ са:

1. Нови предприятия, стартирали дейност през отчетната година и попадат сред задължените лица, а именно:

 •  Физически u юридически лица, които:
  • имат наети лица по трудово или служебно правоотношение;
  • имат сключени договори за управление и контрол или за прокура;
  • имат приети лица за провеждане на обучение или практика;
 • в предприятието им се извършва дейност по изпълнение на договори за изработка или услуга, сключени с физическо лице - изпълнител, и тези дейности не са еднократни и краткотрайни по своята същност;
 • Юридически или физически лица, които нямат наети свои работещи, но ползват работещи, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост;
 • Лица, които работят за своя сметка в съдружие с други.

2. Както и от предприятия, при които към 31 декември има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране спрямо последно подадената декларация. 

Съгласно §1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. „промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране' е промяна в декларираните обстоятелства по Раздел I, т. 1 и 2; Раздел II, т. 7,8 и 9; Раздел IV, Част І, т. 22, 24 , Част II, т. 25, Част IV, т. 33 от декларацията. Нова декларация може да бъде подадена и при промяна на кое да е друго от декларираните обстоятелства, свързана с подобряване или изменение на условията на труд в предприятието.

Реда и начина на подаване на декларацията са уредени в Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.


ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ СЪЗДАВА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА ФОРМА В Е-ПОРТАЛА на ИА ГИТ, Секция "Създаване и подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ" НА АДРЕС:

https://public.gli.government.bg/GIT_Public/

pdf.gif Техническа помощ за създаване и подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ.pdf


Системата позволява:

Електронно (директно) подаване – електронният формуляр се подписва с квалифициран електронен подпис и се изпраща, след което системата връща входящ номер и код за достъп на посочения от Вас електронен адрес. Входящият номер и кодът за достъп до преписката се изписват и на страницата пред Вас;;

- Разпечатване на попълнената декларация и създаване на „xml“ файл необходими при подаване на декларацията на място в дирекциите „Инспекция по труда“ или чрез използване на услугите на пощите и на лицензирани пощенски оператори. С бутон „Печат“  се принтира създадената декларация за подписване с автентичен мастилен подпис на управителя, а с бутон „Изтегли“ се създава и записва „xml“ файл.


  Внимание!!!

  • Ако при влизане порталът изиска да изберете сертификата на електронния Ви подпис и пин код, изберете 'cancel'.
  • Необходимо е добавяне на адрес https://public.gli.government.bg в доверени сайтове в контролния панел на Java. За да проверите дали вашата Java е включена коректно, моля да посетите интернет страница https://www.java.com/verify/. ВИДЕО за конфигуриране на Java за работа в Е-ПОРТАЛА може да намерите на адрес https://youtu.be/mMh_gbV9kPM

  Контакти

  Въпроси относно декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд може да задавате на електронна поща info@gli.government.bg и на тел. 0700 17 670


  За технически въпроси
  телефони:
  02/8101 724