Проект DFPO-1.002-0002-C01 „Сътрудничество за достойни условия на труд“

Описание

ПРОЕКТ DFPO-1.002-0002-C01
„СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“

Проектът  се финансира от Фонда за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ DFPO-1.002-0002-C01/08.10.2019 г. между ИА “Главна инспекция по труда” и Централното координационно звено към Министерския съвет.

Обща стойност на проекта: 1 564 664 лв., финансирани от Фонда за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021.

Партньор: ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ
Начална дата на изпълнение: 08.10.2019
Крайна дата на изпълнение: 31.03.2023

Основна цел: Да се противодейства на сивата икономика, като се повиши осведомеността на българските работници и компании, които работят на територията на страната, както и в Норвегия, относно трудовите им права и задължения в двете държави.

Дейностите по проекта се фокусират върху насърчаване на достойни условия на труд чрез информационни дейности, извършване на съвместни проверки и споделяне на добри практики в тясно сътрудничество между инспекциите по труда на България и Норвегия.

Проектът ще укрепи двустранните отношения между ИА ГИТ и Норвежката инспекция на труда в съответствие с целите на двустранното споразумение, подписано между двете институции, които са:

- осигуряване на ефективна защита на условията на труд за работниците, командировани от една от страните по Споразумението за извършване на работа на територията на другата или които пътуват от едната държава за работа в другата страна;
- сътрудничеството между двете инспекции по труда следва да се основава на диалог и обмен на информация за работодателите; на съвместни проверки на предприятия, свързани с двете държавите; обмен на информация за националните законодателства, както и обмен на опит и добри практики.


Цели на проекта и тяхното реализиране:


Цел № 1. Насърчаване на достойни условия на труд и повишаване информираността на работниците, работодателите и посредниците относно нормите и правилата за работа в Норвегия чрез информационна кампания, насочена към специфични групи работници.

Кампанията „Знай си правата“, организирана в рамките на проекта, в която освен България и Норвегия са включени още инспекциите по труда на Румъния, Естония и Литва, е насочена към работници от четирите страни, полагащи труд в Норвегия. Целта е работниците да бъдат информирани за правата си по трудовото правоотношение, за да се насърчи нетърпимостта им към сивата икономика и трудовата експлоатация и да се постигне устойчивост на пазара на труда.

На интернет страницата https://www.arbeidstilsynet.no/en/knowyourrights-BG са посочени на български език основните трудови права на българските работници в Норвегия, както и важна информация за контакт с Инспекцията по труда в страната, ако не получават това, на което имат право. Разработени са информационни клипчета и са преведени на езиците на държавите – участници в проекта.

На пленарна среща на Европейската платформа за справяне с недекларирания труд в началото на октомври 2020 г. кампанията „Знай си правата“ е посочена като добър пример за съвместно сътрудничество между държавите, насочено към информиране на работниците за трудовите им права и справяне с недекларираната заетост.

Информационната кампания е отличена с две златни награди в международно състезание за маркетинг https://the-cma.com/2020-awards-winners. През 2021 г. са планирани още няколко сесии за популяризиране на интернет страницата на кампанията https://www.arbeidstilsynet.no/en/knowyourrights-BG в социалните мрежи, като се предвижда и включване на социалните партньори в Норвегия. На български език страницата се администрира от служители на ИА „Главна инспекция по труда“.

Информация за реализираните дейности в изпълнение на посочената цел е публикувана на интернет страницата на ИА „Главна инспекция по труда“.

https://www.gli.government.bg/bg/node/9669
https://www.gli.government.bg/bg/node/11247


Цел № 2. Подобряване на знанията и професионалните умения на българските и норвежките инспектори чрез тясно сътрудничество при извършване на проверки и обмен на информация за предприятия, които извършват дейност на територията на двете държави във връзка с условията на труд, установените нередности при проверки, свързани със заетостта и установени нарушения на трудовите права.

Информация за реализираните дейности в изпълнение на посочената цел е публикувана на интернет страницата на ИА „Главна инспекция по труда“.

https://www.gli.government.bg/bg/node/4807
https://www.gli.government.bg/bg/node/4842


Цел № 3. Разработване на нов уебсайт на ИА ГИТ.

Сайтът е съобразен с минималните правила за институционална идентичност, на които следва да отговарят официалните интернет страници и портали на българските администрации.


Цел № 4. Разработване на информационен инструмент за самооценяване на риска от полагане на недеклариран труд, който е достъпен на уебсайта на ИА ГИТ.

Иновативният инструмент е насочен към ограничаване и превенция на недекларирания труд, като същевременно се повиши осведомеността сред работниците и компаниите, които работят или планират да извършват дейност в България, относно трудовите норми и правила в България. Посредством този механизъм, който ще бъде свободно достъпен за гражданите и компаниите, те ще имат възможността да оценят дали съществува риск от недекларирана заетост в техните правоотношения, свързани с полагане на труд.

Инструментът за самооценка на недекларирания труд е достъпен на адрес:
https://gli.government.bg/udw/


Цел № 5. Разработване и отпечатване на информационни материали за трудовите права и задължения на работниците и предприятията в България.

Разработването и използването на такива материали ще изостри чувствителността на работещите и компаниите към проблема с недекларирания труд и негативните последици от него, както и ще възпита нетолерантност към всякакви сиви практики в областта на труда. Тези материали ще бъдат използвани в инспекционната дейност на ИА ГИТ занапред. Преводът на разработките на английски език ще улесни използването им от чужди компании и работещи, което е необходимо предвид интензитета на трудовата мобилност и разширяване на териториалния обхват на дейност на компаниите.


Цел № 6. Извършване на национални социологически проучвания по въпроси, свързани с недекларирания труд и работата в чужбина.


Видео информация за основните права и задължения при осъществяване на трудовите правоотношения

Инспекцията по труда стартира информационна кампания „Достоен труд – от теб зависи“

В серия видеа и ръководства са синтезирани основни права и задължения на работещи и работодатели

Инспекцията по труда стартира кампания „Достоен труд – от теб зависи“, насочена към повишаване информираността на работодатели и работещи за правата и задълженията им съгласно трудовото законодателство.

Десетки в Монтана и Враца получиха информация за правата си като мобилни работници

За по-ниско заплащане от минималното при работа в чужбина споделиха част от посетителите на информационните дни, организирани от Инспекцията по труда във Враца и Монтана. Често задавани въпроси от тях бяха свързани и с преноса на осигурителни права.

Консултации за мобилните работници организира Инспекцията по труда в Монтана и Враца

Националният осигурителен институт и Агенцията по заетостта също се включват в информационните дни

Информационни дни относно трудовите и осигурителните права на българските граждани при заетост в страните - членки на Европейския съюз, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария, организира Инспекцията по труда в Монтана на 22.06.2021 г.