Открити процедури до 15.04.2016 г.

Дата на създаване на електронната преписка Последна промяна Вид / статус Наименование / Номер в РОП Краен срок за подаване на документи Краен срок за задаване на въпроси
28 28.10.2020 г. открита процедура | приключена “Периодични доставки на копирна хартия, канцеларски материали и оригинални консумативи за разпечатваща техника (тонер касети) за нуждите на Изпълнителна агенция“Главна инспекция по труда“ с 3 (три) обособени позиции.“
Адрес в РОП: 00516-2016-0001
20 28.10.2020 г. открита процедура | възложена „Изработване и разпространение на рекламни и информационни материали във връзка с реализирането на проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност“ на „Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: 00516-2015-0005
18 28.10.2020 г. открита процедура | затворена „Периодични доставки на копирна хартия, канцеларски материали и оригинални консумативи за разпечатваща техника (тонер касети) за нуждите на Изпълнителна агенция“Главна инспекция по труда“ с 3 обособени позиции.“
Адрес в РОП: 00516-2015-0004
17 28.10.2020 г. открита процедура | възложена Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: 00516-2015-0003
16 28.10.2020 г. открита процедура | прекратена „Изработване и разпространение на информационни и рекламни материали във връзка с реализирането на проект BG051PO001-6.1.06 Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция“Главна инспекция по труда“ за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна Инспекция по Труда“
Адрес в РОП: 00516-2015-0002
15 28.10.2020 г. открита процедура | възложена „Организиране и провеждане на обучение в областта на информационните технологии за администраторите на информационната система, разработвана по проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
Адрес в РОП: 00516-2015-0001
13 28.10.2020 г. открита процедура | възложена „Логистично осигуряване провеждането на обучения на 460 инспектора по труда по проект BG051PO001- 6.1.07 „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА“, финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси“ и по който бенефициент е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: 00516-2014-0014
5 28.10.2020 г. открита процедура | прекратена „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА, РАЗРАБОТВАНА ПО ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА““, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“, ПО КОЙТО БЕНЕФИЦИЕНТ Е ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“
Адрес в РОП: 00516-2014-0012
4 28.10.2020 г. открита процедура | затворена „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 НА ПРОЕКТ BG051PO001-6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“
Адрес в РОП: 00516-2014-0011
3 28.10.2020 г. открита процедура | затворена „Изработване и доставка на информационни и рекламни материали, и отпечатване на рекламни надписи във връзка с реализирането на проект BG051PO001-6.1.07 „Подобряване контрола на труда“
Адрес в РОП: 00516-2014-0010