Доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция“Главна инспекция по труда“

Номер в профила на купувача
61
Вид
мини процедура по рамково споразумение
Статус
приключена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Процедура по извършване на вътрешен конкурентер избор на основание сключено Рамково споразумение № СПОР-4/09.03.2018 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки, и изпълнителите „Роел-98“ ООД, „Ронос“ ООД, „Плесио компютърс“ ЕАД и Кооперация „Панда“, с предмет: „Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации“, Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“.

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП.

Линк на процедурата от ЦОП

Линк към Обявление за възложена поръчка в http://ted.europa.eu