Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки и „Контракс“ АД, Кооперация „Панда“, „Перун-ККБ“ ЕООД и „Престиж Бизнес 93“ ООД с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“ и Допълнително споразумение № 1 от 15.02.2021 г. към него.

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП. Мини-процедура № 2464 в СЕВОП.

Процедура по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП чрез извършване на вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на преносими компютри за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"" въз основа на сключено Рамково споразумение между ЦОП и „КЮ ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД„АЙ БИ ЕС – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД № СПОР-24/20.11.2019 г.

Процедура по извършване на вътрешен конкурентер избор на основание сключено Рамково споразумение № СПОР-4/09.03.2018 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки, и изпълнителите „Роел-98“ ООД, „Ронос“ ООД, „Плесио компютърс“ ЕАД и Кооперация „Панда“, с предмет: „Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации“, Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“.

Предмет: „Доставка на копирна хартия за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда““ въз основа на сключено Рамково споразумение между ЦОП и „Ронос“ ООД, „Роел-98“ ООД и „Мултико 92“ ООД № СПОР-9/08.06.2020 г. с предмет „Доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ със срок на изпълнение: от датата на сключване на договор до 08.06.2021 г. или до изчерпване на предвидените количества, което от събитията настъпи първо.

Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-5/18.04.2019 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки и Кооперация „Панда“, „РОНОС“ ООД, и „РОЕЛ-98“ ООД от централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ по обособена позиция № 2 – „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Brother (Брадър) и Canon (Канон)“.

Процедура по извършване на вътрешен конкурентер избор на основание сключено Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки, и Кооперация „Панда“, „Роел-98 ООД и „Ронос“ ООД за „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“.

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда““ въз основа на сключено Рамково споразумение между ЦОП и Кооперация „Панда“, „Роел-98“ ООД и „Офис консумативи“ ООД № СПОР-5/02.06.2020 г. - Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации“ за срок: от датата на сключване на договор до 02.06.2022 г.

Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-8/18.04.2019 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки и Кооперация „Панда“, „РОНОС“ ООД, и „РОЕЛ-98“ ООД от централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ по обособена позиция № 5 – „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“.

Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-23/13.11.2019 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки - „Шел България“ ЕАД, „Петрол“ АД и „Лукойл България“ ЕООД с предмет: „Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане за органи на изпълнителната власт и техни администрации“.

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП. Мини-процедура № 1687 в СЕВОП.